ఇతర లాటరీలు

ఓవర్ 3.7 బిలియన్ INR ప్రతి వారం జాక్పాట్

ఇతర లాటరీలు

స్విట్జర్లాండ్ Lotto

ప్లే

ఇజ్రాయెల్ New Lotto

న్యూజిలాండ్ Powerball

365.3 మిలియన్ INR ప్లే

టర్కీ Lotto 6/49

టర్కీ Super Lotto 6/54

ఇజ్రాయెల్ Double Lotto

రష్యా Gosloto 6/45

ఉక్రెయిన్ Super Loto

7.9 మిలియన్ INR

ఉక్రెయిన్ Megalot

23.9 మిలియన్ INR ప్లే

అజెర్బైజాన్ Azerlotereya 5/36

అజెర్బైజాన్ Azerlotereya 6/40

క్రొయేషియా Loto 6/45

క్రొయేషియా Loto 7/39

లెబనాన్ Loto

న్యూజిలాండ్ Keno

నార్వే Lotto

రష్యా 6/36

సెర్బియా Loto

ఉక్రెయిన్ Keno

ఉక్రెయిన్ Lotto Maxima

1.9 మిలియన్ INR ప్లే

ఉక్రెయిన్ Lotto Triyka

బెలారస్ Sport lotto 5x36

టర్కీ Sans Topu

టర్కీ On Numara

రష్యా Gosloto 4/20

రష్యా Gosloto 5/36

రష్యా Gosloto 7/49

క్రొయేషియా Keno

ఇజ్రాయెల్ 123

ఇజ్రాయెల్ 777

బెలారస్ Sport lotto 6x49

బెలారస్ Keno

అజెర్బైజాన్ Klassik Loto

అజెర్బైజాన్ Yeni Benqi

అజెర్బైజాన్ 4+4

న్యూజిలాండ్ Bullseye

క్రొయేషియా Joker

లెబనాన్ Zeed

లెబనాన్ Yawmiyeh 3

లెబనాన్ Yawmiyeh 4

లెబనాన్ Yawmiyeh 5

స్విట్జర్లాండ్ Magic 4

స్విట్జర్లాండ్ Magic 3