ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ గెలిచిన సంఖ్యలు

29 బిలియన్ INR

తదుపరి జాక్పాట్

ప్లేంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ ఆన్లైన్

తాజా ఫలితాలు 27, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం.

డ్రా 2022/77

 • 8
 • 14
 • 24
 • 43
 • 51
 • 9
సంఖ్యలు బహుమతులు
5 + 1 *
5 *
4 + 1 817249 INR
4 40862 INR
3 + 1 16345 INR
3 817 INR
2 + 1 817 INR
1 + 1 327 INR
0 + 1 163 INR

ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ గెలిచిన సంఖ్యలు 23, సెప్టెంబర్ 2022, శుక్రవారం.

డ్రా 2022/76

 • 5
 • 50
 • 53
 • 58
 • 64
 • 22
సంఖ్యలు బహుమతులు
5 + 1 *
5 81.7 మిలియన్ INR
4 + 1 817249 INR
4 40862 INR
3 + 1 16345 INR
3 817 INR
2 + 1 817 INR
1 + 1 327 INR
0 + 1 163 INR

ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ గెలిచిన సంఖ్యలు 20, సెప్టెంబర్ 2022, మంగళవారం.

డ్రా 2022/75

 • 9
 • 21
 • 28
 • 30
 • 52
 • 10
సంఖ్యలు బహుమతులు
5 + 1 *
5 81.7 మిలియన్ INR
4 + 1 817249 INR
4 40862 INR
3 + 1 16345 INR
3 817 INR
2 + 1 817 INR
1 + 1 327 INR
0 + 1 163 INR

* విజేతలు లేవు

ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ సమాచారాన్ని

గా కూడా తెలిసిన The Big Game.

Multistate US lottery. Similar to పవర్‌బాల్, లోట్టో America మరియు సంయుక్త రాష్ట్రాలు ళుచ్క్య్ For Life.

టికెట్లు కొనుగోలు చేయవచ్చు USA . డ్రా ఉన్నాయి మంగళవారం మరియు శుక్రవారం.

jackpotMinimum: వద్ద ప్రారంభమై jackpots.

ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ నిర్వహిస్తారు Multi-State Lottery Association. అధికారిక వెబ్సైట్: www.musl.com

విన్నింగ్ ఆడ్స్ ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్

లోంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ ఆటగాడు ఎంపిక: మధ్య mainNumberCount సంఖ్యలు 1 - 70 మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి.

 • లో జాక్పాట్ంఎగ్అ ంఇల్ల్ఇఒన్స్ సరిపోలే గెలుచుకుంది : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 12607306.
 • 2. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 302575350.
 • 3. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 38792.
 • 4. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 931001.
 • 5. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు. ఆడ్స్ లో 1 606.
 • 6. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 14547.
 • 7. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 693.
 • 8. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 89.
 • 9. మీరు మ్యాచ్ ఉన్నప్పుడు బహుమతిని మీరు గెలుచుకున్న : కౌంట్ సంఖ్యలు మరియు 1 సంఖ్యలు లెక్కించడానికి. ఆడ్స్ లో 1 37.