ఆఫ్రికన్ లాటరీలు

దక్షిణ ఆఫ్రికా లోట్టో

₹185.8 మిలియన్ ప్లే

దక్షిణ ఆఫ్రికా ప్ఒwఎర్బ్అల్ల్

₹111.5 మిలియన్ ప్లే

దక్షిణ ఆఫ్రికా డ్ఐల్య్ లోట్టో

₹2.7 మిలియన్ ప్లే

ఘనా National Weekly లోట్టో

మారిషస్ లోటో

ఘనా Monday Special

ఘనా ళుచ్క్య్ Tuesday

ఘనా Mid Week

ఘనా Fortune Thursday

ఘనా Friday Bonanza

నైజీరియా Enugu లోట్టో

కెన్యా డ్ఐల్య్

కెన్యా ంఎగ్అ ఞ్అచ్క్ప్ఒత్

నైజీరియా Gold లోట్టో

నైజీరియా Bingo లోట్టో

ఘనా సుపెర్ 6

ఘనా Daywa 5/39

మొజాంబిక్ ంఎగ్అ ఞ్అచ్క్ప్ఒత్

మొజాంబిక్ Diários

ఘనా Sunday Aseda