ఆఫ్రికన్ లాటరీలు

ఓవర్ 45 మిలియన్ యూరో ప్రతి వారం జాక్పాట్.

ఆఫ్రికన్ లాటరీలు

దక్షిణ ఆఫ్రికా Lotto

14.5 మిలియన్ INR ప్లే

దక్షిణ ఆఫ్రికా Powerball

552.3 మిలియన్ INR ప్లే

దక్షిణ ఆఫ్రికా Daily Lotto

వచ్చే

ఘనా National Weekly Lotto

కెన్యా Lotto

జాంబియా Africa Millions

ఘనా Monday Special

ఘనా Lucky Tuesday

ఘనా Mid Week

ఘనా Fortune Thursday

ఘనా Friday Bonanza

జాంబియా Lotto

జాంబియా Lotto 6/42 Mega